Home

 بیمه ی درمانی از آن دسته بیمه ها
یی استکه به احتمال بسیار زیاد از
آن استفاده خواهد شد زیرا  ما به
 به معالجه نیازمندميشويم

پس از  آنکه مشخص شد که شما
دیگر قادر به انجام کارهای شخصیتان
به تنهایی نیستیدبیمه مراقبتهای بلند
مدت  به شما کمک می کند
 

بیمه سفر از سرمایه  شما در سفر
محافظت میکند. علاوه بر هزینه های
،پزشکی آرامش  خاطر را برای شما به
  همراه دارد

سرمایه گذاری تعهدی است برای
بدست آوردن درآمد و سود مالی با
به اشتراکگذاشتن  پول و سرمایه
شما

بیمه بیماریهای سخت،برای پرداخت
هزینه های حجیم در زمانیکه شخص
تحت پوشش بیمه هنوز در قیدحیات
است می باشد

 می توان  دلایل زیادی  برای نیاز
ما به بیمه عمر بیان کرد.اهم این
دلایل احساس مسوولیتیاست
که  به وابستگانمان داریم

از1 دسامبر 2011پدرها و مادرها پدر
بزرگها و مادربزرگها می توانندبرای این
نوع ویزا اقدام کنندکه به مدت 10سال
اعتبار دارد