بیمه تازه واردین به کانادا، منتظرین کارت درمانی

فرم ساده بیمه تازه واردین به کانادا

Please submit the form below to get best rates on travel insuranceسوالهای متداول در انتخاب بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی را از ایران بگیرم یا از کانادا تهیه کنم ؟

بیمه مسافرتی جهت مسافرت به کانادا بهتر است از کانادا به جای ایران خریداری شود، چرا؟

1- نافذ بودن بیمه نامه، مطلب بسیار مهمی است که بیمه نامه ها را از جمله بیمه های مسافرتی را از هم متمایز می سازد. توجه داشته باشیم غفلت از این مهم، موجب عدم پوشش در زمان مطالبه را فراهم می سازد.

2- در بیمه نامه های صادره از کانادا، شما به مقدار روز شمار می توانید بیمه اختیار کنید در صورتی که بیمه نامه های صادره از ایران به صورت بسته های زمانی معمولن 3 ماهه می باشد و همچنین نمی توانید بیمه خریداری شده را تمدید نمایید.

3- در بیمه نامه های کانادا، پوشش بیمه برای افراد در صورت پیشینه بیماری با توجه به قرارداد بیمه نامه در زمان نیاز و مطالبه، قابل جوابگویی است در صورتی که در بیمه نامه های صادره از ایران پوشش بیمه در این موارد جوابگو نیست.

4- واحد مطالبات در بیمه های صادره از ایران به واحد پولی یورو معمولن محاسبه می شود.

5- در صورت بروز هر اتفاق، بیمه شده می بایست با بخش مطالبات بیمه تماس بگیرد و اطلاع دهد. بیمه های صادره از ایران در کانادا دفتری ندارند و این تماس تلفنی به راحتی میسر نمی باشد در صورتیکه بیمه های صادره از کانادا 24 ساعته،7 روز هفته جوابگو هستند.

6- در بین شرکتهای بیمه مسافرتی موجود در کانادا این امکان وجود دارد بیمه شده، در زمان خسارت پولی پرداخت نکند، حتا در موارد سرپایی.

7- گاهی در زمان اتفاق و نیاز بیمه شده، می بایست با بخش مطالبات تایید پوشش مواردی را بگیرد و بی شک در بیمه نامه صادره از کانادا این امر به راحتی میسر است

Click here to purchase Visitor to Canada Insurance from LOG8312015121020AM

Click here to purchase Visitor to Canada Insurance from RSA_Insurance_Group_(emblem).svg